الآن
09:00 PM News Bulletin
09:30 PM Om Sa3f
09:50 PM Al Rai

frequencies

Nilesat Orbital (E8WB EAST)

Orbital Pos :  

Frequancy :  11678 MHZ

Encoding rate :  27500

Polarization :  Vertical

Error correction coefficient :  Auto or 3/4

يعرض الآن

'News Bulletin'

News Bulletin Friday

التالي

' Om Sa3f'

Friday | 09:30:00 PM

Stay tuned tonight

Warahom Warahom Show

Fri | 08:10 PM

News Bulletin

Fri | 09:00 PM

Om Sa3f

Fri | 09:30 PM

Al Rai

Fri | 09:50 PM